Capitolul VII-Economistul Federatiei . Contabil . SARCINI:

ART.7.- Participa la elaborarea proiectului de buget al Federatia Romana de Tir cu Arcul pe care il prezinta Consiliului DIrector si Adunarii Generale ( in ciclul de patru ani)- anual proiect, realizare, control Audit , aprobare in Adunare Ordinara Generala.

7.1.-In baza indicatorilor aprobati propune defalcarea bugetului pe surse de venituri si elemente de cheltuieli, conform clasificatiei bugetare legale alocate sau preconizate in acceptiunea minimala a cheltuieluilor in favoarea sustinerii si dezvoltarii activitatii Tirului cu Arcul.

7.2.- Urmareste, aplica si impune legalitatea cheltuielior angajate, acorda viza DE control financiar preventiv pe totalitatea documentelor primare si finale de executie.

7.3.- Intocmeste actele de banca, intocmeste documentele necesare obtinerii alocatiei bugetare din partea M.T.S. a obtinerii valutei necesare actiunilor federale pentru actiuni internationale sau de procurarea a unor obiecte de inventar, echipament si materiale de tragere necesare bunei activitatii de reprezentare interna si internationala a federatiei.Actioneaza din timp pentru plata cotizatiilor si taxelor la organismele internationale de specialitate la care FRTA este afiliata respectiv FITA si EMAU.

7.4.- Primeste, verifica , avizeaza deconturile de cheltuieli in lei si in valuta.

7.5.-Urmareste incadrarea legala a cheltuielilor in capitole si diviziunile clasificatiei bugetare, conform actelor normative in vigoare.

7.6.- Verifica zilnic, sau periodic, extrasele bancare si registrul de casa precum si alte acte de anticipatie financiara ale federatiei..

7.7.- Intocmeste statele de plata pentru salariatii retribuiti prin A.N.S,si din venituri atrase, premii sportivi, alimentatie de efort, sustinatoare de efort, medicatie pentru sportivi din bugetul federatiei, efectueaza calculul indemnizatiei pentru concediile de odihna, concediile medicale si alte drepturi cuvenite personalului retribuit conform statutului de functiuni al FRTA.

7.8.- Organizeaza si conduce evidenta financiar-contabila, asigurind intocmirea notelor contabile si inregistrarea acestora in fisie sintetice si analitice si de magazie, sub control direct.

7.9.- Intocmeste balanta de verificare sintetica si balantele analitice si realizeaza analiza conturilor din balantele de verificare.

7.10.- Intocmeste trimestrial si anual spre analiza si aprobare Consiliul Director si organelor in drept A.N. S, Financiare de sector, Capital, Garda Financiara, Organe Juridice la cerere sau reclamatii, executia bugetului de venituri si chetuieli, planificat/realizat.

7.11.- Va urmarii permanent incadrarea cheltuielilor in limitele de plan , facind propuneri pertinent aceptabile scopului propus de organele de conducere a federatiei pentru imbunatatirea situatiei financiare a federatiei, in toate planurile.

7.12.- Actioneaza si impulsioneaza actiunile de realizare a veniturilor proprii ale federatiei si repunerilor de drept in bilant al actiunilor intreprinse anticipat acoperite financiar prin terti .

7.13.- Intocmeste darile de seama contabile trimestriale, semestriale si anuale, le depune prin subordonati la Directia Economica a A.N.S si Directia Financiara a Sectorului.

7.14.- Intocmeste Darea de Seama privind retinerea ,calcularea si varsarea impozitului pe salarii, alte venituri, baremuri de arbitraj si darea de seama privind numarul de persoane pe care le depune prin intermediar, salariat al federatiei la Administratia Financiara.

7.15.- Intocmeste orice alt gen de situatie economico-financiara- contabila care priveste federatia pe anul in exercitiu.

7.16.- Intocmeste, avizeaza sau urmareste incheierea si derularea unor contracte cu prestatori de servicii, in scop derularii si executarii la timp a actiunilor intreprinse de federatie, prin acordarea de control preventiv si definitorii al acestora.Verifica lunar prestarea serviciilor de chirie, iluminat, incalzit, apa telefon urban, interurban, international, telex si fax, intocmind documentele de plata pentru achitarea acestor prestatii.

7.17.- Verifica modul de gestionare a mijloacelor fixe, obiecte de inventar si al materialelor, periodic, verifica existenta faptica a numerarului existent in caserie, in sau ne prezenta secretarului general, ori de cite ori considera, dar cel putin odata trimestrial.

7.18.- In urma emiterii de catre secretarul general a deciziei de inventariere a patrimoniului, constituie si instruieste comisia de inventariere, urmarind modul de desfasurare a inventarului, valorifica inventarul sui duce la indeplinire propunerile comisiei de inventariere ce vor fi aprobate de conducatorul federatiei pentru casare sau valorificare prin D.C.A.

7.19.- Urmareste realizarea in conditiile legii a contractelor de la licitatiile pentru organizarea competitiilor interne si internationale propuse de catre biroul federal, conform statutului si a sistemului Competitional al anului in curs.

7.20.- Raspunde de operatiunile de indosariere, legare ,opisare si arhivare a documentelor contabile ale federatiei.

7.21.- Participa la incheierea de contracte cu sponsori, furnizori, prestari de servicii si terti si in alte actiuni sau activitati cu implicare financiara de prestare sau beneficiara a federatiei.

7.22.- Propune norme cu caracter financiar privind buna desfasurare a activitatii FRTA pe plan intern si international, in conditiile legii.

7.23.- Executa din proprie initiativa sau la solicitarea secretarului general alte atributii, in cadrul contractului de munca existent, operatiuni experto-contabile supuse premierii, cu aprobarea biroului federal, alte colaborari pentru o buna desfasurare- benefica economico-financiara a federatiei.