CAPITOLUL IX – Casier – Sarcini si atributii

ART.9.0.- Casierul este gestionar de mijloace banesti si alte valori potrivit legii.

 • efectueaza operatiuni de incasari si plati in numerar,
 • la efectuarea operatiunilor de incasari are obligatia de a emite chitanta,
 • operatiunile de plati si incasari se fac pe baza de documente vizate control financiar

preventiv si aprobate de persoanelor competente.

 • La primirea documentelor de plata , casierul trebuie sa verifice existenta,

valabilitatea si autenticitatea semnaturilor prin care se dispune plata, prin confruntarea acestora cu specimenul de semnaturi communicate in prealabil casierului.

 • existenta anexelor la documentele de plata sau incasare;

In cazul neexistentei uneia dintre aceste dispozitii, casierul inainteaza documentele pentru completare si numai dupa ce acestea sint completate efectueaza plata sau incasarea.

– are obligatia de a efectua platile numai persoanelor indicate in documente sau celor imputernicite de acestea, pe baza de procura autentificata, Procura sau inscrisul de imputernicire ramin la casier si se anexeaza la documentul de plata.

 • pentru platile facute unor persoane din afara federatiei , casierul trebuie sa solicite acestuia actele de identitate, inscriind pe documentul de plata seria si numarul actului de identitate si unitatea care l-a eliberat.
 • dupa efectuarea platii casierul aplica pe documente stampila cu textul achitat, indicind data operatiei, dupa care semneaza pentru confirmarea platii.
 • Plata retributiei si a altor drepturi se face de casier pe baza de state de retributii si liste de plata.
 • La expirarea termenului pentru plata retributiilor si a altor drepturi casierul are obligatia;
 • Sa aplice pe statul de plata sau alte documente de plasta stampila cu textul achitat sau sa se scrie mentiunea depus, precum si numarul si data documentului de depunere, in dreptul numelui persoanei careia nu i s-a achitat sumele retinute.
 • Sa intocmeasca lista nominala a persoanelor care nu au incasat retributiile si alte drepturi.
 • Sa mentioneze pe centralizatorul statelor de salarii sau a listelor de plata sumele efectiv platile si cele neachitate sisa confirme aceste sume cu totalul documentelor respective dupa care sa semneze.
 • Sa depuna in termenele prevazute de banca, trezorerie, sumele neplatite.
 • Sa comunice anticipat, bancii, trezoreriei sumele ce urmeaza a fi ridicate pentru nevoile curente ale federatiei.
 • Evidenta incasarilor si platilor in numerar se tin cu ajutorul registrului de casa care se intocmeste de catre casier pe baza documentelor justificative.
 • Zilnic casierul totalizeaza operatiile cotidiene si stabileste soldul casei care se raporteaza pe fila din ziua urmatoare, exemplarul al doilea se detaseaza si se preda compartimentului financiar- contabil in aceiasi zi sau cel mai tirziu a doua zi impreuna cu documentele justificative sub semnatura in rejistrul de casa.
 • Casierul cu avizul conducatorului unitatii, poate pastra in casierie de la o zi la alta, sau in mod constant in vederea anumitor plati, sau cheltuieli neprevazute suma in numerar in limita soldului de casa stabilit de catre banca la care sint deschise conturile, conform reglementarile financiare in vigoare.
 • Preia de la economist documentele prin care se cer operatii bancare de incasari valuta si lei , plati in valuta si in lei din cont prin transfer (viramente) catre terte persoane fizice sau juridice si de depunere in cont, verifica daca aceste documente intrunesc conditiile legale prevazute de normele BANCII NATIONALE, pentru a fi acceptate de organele de control ale Bancii/Trezoreriei, privind efectuarea de operatii bancare si le depunere personal la ghiseele bancii.
 • Incaseaza de la ghiseul bancii valuta solicitata in numerar si o inmineaza sub semnatura de primire beneficiarilor de valuta (detinatorilor de avansuri spre decontare ulterioara) plata in valuta a unor drepturi daca este cazul,etc.
 • Preia de la banci zilnic sau periodic extrasele de cont pentru valuta si lei, facind urmatoarele verificari asupra operatiilor aparute in extras.
 • Daca depunerile de numerar, au aparut in extrasul de cont in totalitate, conform evidentele operative.
 • Daca transferurile solicitate din contul valutar si in lei sint conforme cu documentele depuse la banca si nu sint omisiuni fata de aceste documente.
 • Daca sumele primite in cont au documentele justificative legale.
 • Preda aceste extrase de cont economistului care raspunde de evidentierea valutei si a leilor, anunintind in prealabil pe secretarul general spre luare la cunostiinta asupra situatiei financiare curente.
 • Dactilografieaza corespondenta si lucrarile federatiei.
 • Inregistreaza corespondenta primita si expediata , in registrul de corespondenta al federatiei.
 • Ridica si expedieaza corespondenta interna si externa in registrul unic.

 

CAPITOLUL X – Desfasurarea activitatii personalului salariat

ART.10.0.- Prezentul regulament garanteaza categoriilor de personal urmatoarele drepturi;

10.1.- De a intreprinde actiunui in nume propriu si in afara federatiei daca aceasta nu afecteaza prestigiul unitatii si nu intra in conflict- contradictoriu cu indeplinirea atributiilor aferente functiei de salariat.

10.2.- de perfectionare profesionala in forme si normative elaborat de A.N.S. sau alte forme institutionalizate legal.

10.3.- de a fi respectate in cadrul comunitatii tirului cu arcul.

10.4.-de a beneficia de concedii legale de odihna, studii sau fara plata pe timp limitat.

10.5.- personalul salariat are obligatia de a respecta urmatoarele norme.

10.6.- salariatii, prin munca pe care o presteaza au obligatia de a respecta atributiile functiei cuprinse in prezentul regulament, de a aduce la indeplinire neconditionat sarcinile stabilite prin fisa de post, sa execute si alte sarcini necuprinse mai sus, sarcini suplimentare atribuit de seful ierarhic in limita capacitatii si aprecierii acestuia de ducere la o buna implinire a acestora.

10.7.- Cind intocmesc, perfecteaza lucrari sub semnatura, salariatii raspund de exactitatea datelor intocmite, calitatea acestora, continutul si termenele de executare.

10.8.- Toate lucrarile si documentele intocmite sau primite de federatie se inregistreaza in mod obligatoriu.

10.9.-In cazul in care indepilirea unor sarcini implica relatii cu alte institutii, acestea se stabilesc numai dupa incunostiintarea prealabila a conducatorului federatiei.

10.10.- Personalul salariat, este obligat sa aiba o tinuta demna si civilizata sub toate aspectele in relatiile cu colegii, sportvii, antrenorii, delegatii altor unitati sportive si relatia cu publicul. Este obligat sa respecte programul orar stabilit, sa respecte ordinea si disciplina la locul de munca sa-si organizeze activitatea astfel de a nu perturba si intirzia lucraril;e federatiei sa asigure in timp optim si util problemele curente in cadrul sediului sau in teritoriu.

10.11.- sint interzise in timpul programului orar; parasirea locului de munca fara aprobarea sefului ierarhic, utilizarea in exces a convorbirilor telefonice, fax, interurbane si international , in scop personal, consumul bauturilor alcoolice.

10.12.- activitatea merituasa a salariatilor;

 • pentru efortul depus si rezultatele deosebite in derularea activitatii si contributia directa adusa pentru obtinerea si indeplinirea obiectivelor propuse personalul salariat poate fi recompensat in conformitate cu normele financiare elaborate de A.N.S.si a normelor financiare pentru activitatea sportiva la zi.

10.13.- Fundatia Pro Arc daca exista poate acorda si alte recompense acestora in conformitate propriul statut.

10.14.-daca pentru efectuarea si indeplinirea sarcinilor de serviciu este nevoie de efectuarea unor ore suplimentare in afara programului de lucru, acestea se vor cumula si contabiliza prin acordarea de libere sau plata acestora trimestrial, daca pentru acestea au fost prevazute prevederi bugetare.

 

baza activitatilor evdentiate in Registrul de Raspindiri.

ART.2.2.- Mijlocul oficial de comunicare al FRTA cu membrii afiliati ai acesteia, cu institutiile publice romane guvernamentale si nonguvernamentale cu FITA si UMETA precum si cu alte federatii nationale de specialitate din strainatate este , dialogul,corespondenta scrisa , posta electronica-Email, Internet si Fax.

ART.2.3.- Dreptul de semnatura a corespondentei il detin Presedintele, Secretarul General, ( inlocuitorii oficiali al acestuia) si Economistul( atunici cind federatia este implicata financiar). Pe semnatura se aplica stampila federatiei numai prin grija si responsabilitatea Secreatrului General.

ART.2.4.- Corespondenta scrisa ( inclusiv- fax, Email) primita sau trimisa de FRTA , este obligatoriu inregistrata in Registrul de Corespondenta.Originalul corespondentei primite si copiile corespondentei transmise, vor fi pastrate in dosare speciale, prin grija Secretarului General.

ART.2.5.-Saptaminal, Secretarul General va organiza o Sedinta de Lucru cu personalul din subordine retribuit, in care se va analiza activitatea saptaminii precedente si se va definitiva activitatea federatiei in saptamina urmatoare.

ART.2.6.-Prin grija Secretarului General , se vor intocmi si transmite periodic-trimestrial- Buletine Informative ale FRTA catre Comisiile Judetene si Cluburile afiliate, buletine ce vor contine Hotaririle Biroului Federal, informatii de interes general din tirul cu arcul intern si international.

ART.2.7.- Echipamentul si materialele sportive de orice fel din patrimoniul FRTA, vor fi eliberate la solicitarile mentionate in referatele de organizare a activitatii sportive conducatorului activitatii respective care poate fi si antrenorul principal al lotului, organizatorul:

·         primirea se face conform legislatiei, pierderea, descomplectarea sau deteriorarea echipamentului si a materialelor preluatea fiind suportate de catre conducatorul ( responsabilul respectiv, in termen de 10 zile de la incheierea actiunii. Cuantumul recuperarii pagubelor (imputarea) va fi stabilita de Economist, in conformitate cu normele de specialitate in vigoare.