Capitolul V. Sanctiuni dictate de structurile sportive afiliate la FRTA

Art.38. Sanctiunile pronuntate de cluburile –structurile sportive sau sectiile de tir cu arcul. Afiliate la FRTA propriilor membrii, antrenorilor sau a altor persoane sunt valabile daca au fost respectate urmatoarele conditii;

a. -hotarirea intruneste majoritatea simpla a Voturilor membrilor Consiliului Director, Consiliului de Adminstratie, Biroul de sectie de Tir cu Arcul sau altui for decizional al clubului respectiv,

b. -hotarirea a fost comunicata in scris in termen de 3 zile de la luarea hotaririi ,persoanelor sanctionate,

c. -inaintarea la comisia de disciplina a FRTA, a unui act oficial cu prezentarea cauzei, in termen de 7 zile de la luarea hotririi, pentru ratificare.

Art.39. Dupa ratificarea sanctiunilor, hotaririle pot fi atacate conform procedurii stabilite de prezentul regulament.

Art.40. Sanctiunile vor fi trecute in registrul de evidenta a Comisiei de Disciplina a FRTA.

Art.41. Sanctiunile hotarite pentru perioada de timp nedeterminata sunt respinse ca neregulamentare.

Art.42. Hotaririle de sanctionare vor fi luate in conformitate cu Regulamentul de Ordine Interioara a clubului si cu prevederile statutare ale sportivului.

Art.43. Orice hotarire de suspendare peste 6 luni sau excludere din activitatea competitionala va fi ratificata de catre Consiliul Director al F.R.Tit cu Arcul.

Art.44. Recidiva se va lua in considerare daca abaterile anterioare savirsite au fost anuntate si ratificate de Comisia de Disciplina a F.R.Tir cu Arcul.

Capitolul VI, Sanctiuni aplicabile arbitrilor

Art.45. Competenta de judecata

45.1. Cauzele de natura disciplinara se solutioneaza de catre Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Tir cu Arcul,

45.2.Comisia de Disciplina ia masuri de sanctionare a arbitrilor in raport cu gravitatea faptelor si in conformitate cu prevederile prezentului regulament, la propunerea Comisiei de Arbitri, sau a unui membru a Comitetului Executiv al FRTA.

45.3. Sanctiunile aplicate arbitrilor de orice nivel devin definiteive si executorii numai dupa ratificarea lor de catre Comisia de Disciplina.

45.4. Pornirea actiunii disciplinare se poate fundamenta pe orice fapte legate de exercitarea calitatii de arbitru, sau pe fapte care desii savirsite in afara activitatii de arbitraj, sunt de natura sa compromita prestigiul arbitrului respectiv , sau a Comisiei  de Arbitri .

45.5. notarea(aprecierea) arbitrilor cu prestatii necorespunzatoare atrage implicit sesizarea comisie de disciplina.

Art.46. Abateri si sanctiuni

46.1.Abaterile savirsite de catre arbitrii vor fi sanctionate, in raport cu gravitatea lor cu ;

-avertisment, sau,

– suspendare pe timp limitat,

– retrogradare,

– excludere definitiva din activitate.

46.2. Avetismentul – conf.art.  17.1,

46.3. Suspendarea – consta in interzicerea activitatii de arbitru pe termen de minim 2 luni sau 2 competitii consecutive , intr-un an competitional.

46.4. Retrogradarea – consta in trecerea arbitrului pe timp limitat sau nelimitat dintr-o treapta ierarhica superioara intruna inferioara, Retrogradarea va fi cumulata intodeauna cu o suspendare de minim 3 luni – calendaristice , de la orice activitate legata de arbitraj.

46.5. –Excluderea definitiva din activitatea consta in radierea din evidente si interzicerea de a mai activa ca arbitru de tir cu arcul.

46.7. Abaterile deferite Comisiei de Disciplina se judeca in baza sesizarilor primite si a probelor.

46.8. Circumstante atenuante se considera acele imprejurari care pot determina reducerea sanctiunilor disciplinare si ele sunt;

-conduita iresponsabila a arbitrului inaintea savirsirii abatetri,

-sinceritate manifestata de arbitru in cursul desfasurarii actiuni disciplinare,

-legitima aparare,

(Cazurile enumerate mai sus au caracter explicativ).

46.9.- Circumstante agravante se considera acele imprejurari care pot determina aplicarea unor sanctiuni mai severe in functie de gravitatea si urmarile faptei comise.Deasemeni poate constitui circumstanta agravanta si comiterea unor abateri disciplinare in decurs de un an de la ultima sanctiune.

46.10.- Abaterile se impart inaintea inceperi com[petitiei sau dupa terminarea acesteia in incinta pistei de tir cu arcul sau în afara acestuia.

46.12. – Abaterile savirsite in timpul desfasurarii si exercitarii functiei in locatie.

46.13.- Abaterile savirsite inainte de inceperea competitiei sau dupa terminarea acesteia, in incinta pistei de tir cu arcul sau în afara acestuia se sancționează;

<< Inapoi la REGULAMENTE<<