Capitolul IV.- Recompense si sanctiuni.

ART.4.0.- Personalul retribuit beneficiaza de drepturile salariale lunare, salarii de merit si recompense, trimestriale, anuale , salariul 13, in conformitate cu reglementarile Ministerului Muncii si prevederile Sociale, precum si al Ordoinantei A.N.S.

Cu aprobarea Consiliului Director , la propunera Secretarului General, personalul retribuit, poate fi premiat sau inclus in delegatiile loturilor nationale ce se deplaseaza in strainatate.

ART.4.1. – Incalcarea prevederilor prezentului regulament sau neindeplinirea calitativa sau la timp a atributiilor mentionate in fisele individuale de post atrag sanctiuni, in conformitate cu prevederile Codului Muncii, dupa cum urmeaza:

a). – avertisment verbal,

b). – avertisment scris,

c). – diminuarea retributiei pe o perioada limitata ( o luna, doua, trei),

d). – desfacerea contractului de munca ( varii articole, conform gravitati faptei).

Sanctiunile de la punctul c). si d). sint avizate de catre Biroul Federal si supuse aprobarii A.N.S.

 

Capitolul V. Dispozitii finale

ART.5.0.- Asigurarea desfasurarii in bune conditiuni a intregii activitatii a Federatiei Romana de Tir cu Arcul si respectarea prevederilor de mai sus si cele urmatoare intra in competenta Secretarului General.

 

Capitolul VI. Sarcinile Posturilor/ Personalului salar

ART.6.0– Posturile existente ;

-Secretar General – da,

-Secretar Federal – nu ,

– Antrenor Federal/Director Tehnic -da,

– Economist ½ norma – da,

– Altii – nu.

ART.6.1.- Personalul salariat al Federatiei , NU ESTE SUPUS, alegerii Adunarii Generale. Selectarea si promovarea personalului se face prin concurs in conditiile legii. Secretarul General si Antrenorul Federal sint de drept membrii ai Comitetului Director

 

Atributiile Secretarului General, ale Antrenorului Federal si a personalului din subordine, sint prevazute si in Statutul Federatiei Romane de Tir cu Arcul si prezente in adenda la statut.

ART.6.2.- Secretarul General are urmatoarele atributii:

6.2.1.-Secretarul General este conducatorul executiv al activitatii federatiei fiind singurul ordonator de credite implicat moral si penal in exercitarea sarcinilor, functiilor ligibile conform legii, prin acordarea primei semnaturi, de control preventiv, urmare a declansarii actiunilor ce urmeaza a fi intreprinse.

6.2.2.- Asigura respectarea si aplicarea in totalitate si in intreaga sa activitate a normelor generale ale federatiei, a normelor A.N..S, stabilite anterior si pe parcursul desfasurarii activitatii , a planurilor si programelor de activitate aprobate.

6.2.3.- Desfasoara activitatea cu scopul aplicarii hotaririlor Adunarii Generale , ale Biroului Federal si ale prevederilor statutare aprobate.

6.2.4.- Propune ordinea de zi a sedintelor Consiliul Director, pregateste anumite lucrari, care urmeaza a fi prezentate in Consiliul Director, asigura convocarea tuturor membrilor.

6.2.5.- Indruma si organizeaza activitatea Colegiilor Centrale de Antrenori si arbitrii si competitii, a comisiei de legitimari si transferari, a comisiei de clasificari sportive, stabileste atributiile si sarcinile concrete ale membrilor comisiilor ( afilieri, fiziuni, radieri precum si statistica sportivilor).

6.2.6.- Rezolva actele de transfer ale sportivilor de la o unitate la alta cu respectarea regulamentului de transferari in vigoare, intocmeste periodic informari ale Biroului Federal catre organismele A.N..S.

6.2.7.- Sprijina activitatea in teritoriu si urmareste prin Colegii si Comisiile Centrale si teritoriale organizarea actiunilor prevazute in calendarul intern si international, respectind normele financiare in vigoare, propune Biroului Federal anticipat estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru fiecare actiune programata/planificata, conform strategiei, intocmeste proiectele economice ale hotaririlor de Birou Federal (exprimindu-si dreptul de veto), urmareste respectarea contractelor cu terti, a conventiilor si anexelor economice ale federatiei, urmareste legalitatea si incadrarea cheltuielilor angajate.

6.2.8.- Asigura, prin bonitate anticipata, realizarea, tiparirea si distribuirea periodica- in genere- trimestrial, a buletinului informativ al federatiei si al altor materiale cu caracter tehnico-metodic destinat membrilor federatiei.

6.2.9.- Participa la competitiile interne si internationale, la reuniunile internationale, analizele sectiilor din cadrul structurilor sportive afiliate, al Directiilor de Sport Judetene si alte actiuni pe linia A.N.S, C.O.S.R, fara a fi nominalizat de Consiliul Director.

6.2.10.- Face propuneri, intervine in mod statutar si isi exprima dreptul de veto in modul de rezolvare a contestatiilor, reclamatiilor si memoriilor adresate federatiei, in limita si sub incidenta legilor economico-financiare si civile in exercitiu, cunoscute.

6.2.11.-Poate ataca in contencios pe cale legala, orice atac, privind hotarirea considerata definitiva in exercitarea functiei, prin dreptul de veto statutar si functional, oferit prin numirea in functie, atit prin reclamarea a membrilor din Consiliul Director, cit si prin afirmatii si denigrari publice a activitatii federatiei sau a persoanelor, in mass-media, cuantumuul spezelor privind daune de interese intrind in contul federatiei, ca beneficiu de inventar spre folosinta.

6.2.12.- Face propuneri Consiliului Director, privind modul de rezolvare a conestatiilor si membriilor adresate federatiei.

6.2.13.- Coordoneaza si raspunde –limitat- de activitatea serviciului de secretariat.

6.2.14.- Se preocupa de folosirea eficienta a bazei materiale existenta si contribuie la efectuarea de inventarieri periodice, comunicind economistului federatiei sau al celor din Directii Judetene, propuneri pentru regularizarea si valorificarea diferentelor constatate la termenele si in conditiile dispozitiilor legale.

6.2.15.- Urmareste si avizeaza /aproba- pontajul salariatilor federatiei, face propuneri privind necesarul de ore suplimentare, acordat,recuperari, sau acopera legal financiar executarea acestora conform legii, propune accederea si promovarea in functii pe verticala in domeniu conform normelor A.N.S. si a nomenclatorului de functii.

6.2.16.- Realizeaza legatura functionala cu toate compartimentele de specialitate din cadrul A.N.S. in scopul rezolvarii operative a problemelor tehnico-organizatorice de prim rang la actiunile cuprinse in calendarul intern si international, la care personalul din subordine devine ineficient

(ex. transport intern, international, vize taxe pasapoarte, relatii consulare pentru obtinerea vizelor, sponsorizari aparte, s.a. ce nu sint cuprinse in regulamentul prezent pentru exercitarea functiilor salariate a personalului din subordine).

6.2.17.- In atribuirea sarcinilor sale functionale, Secretarul General, actioneaza si colaboreaza cu Directiile de Sport teritoriale, Institutul de Medicina Sportiva prin contract sau nu, in efectul reglementarilor A.N.S, s.a., complexele nationale si alte unitati sportive, institutii sau organizatii pro si neguvernamentale unitati de cazare alimentatie publica, mass-media, alti terti ce pot aduce o cit mai buna sustinere si contributie loiala activitatii tirului cu arcul din Romania.

6.2.18. – In consens cu numirea in functie, de catre A.N.S. Secretarul General, reprezinta legal in temeiul legii moral si material – orice angajment in raporturile cu organismele sportive interne si internationale, persoane fizice sau juridice romane sau straine, la solicitarea acestuia, fara avizul Consiliului Director, putind solicita asistenta juridica, acoperita financiar, prin contract de asistenta/asociere din bugetul acordat, asupra oricaror invinuiri directe, asupra componentilor Consiliului Director si membrii structurilor sportive si asociatiilor sportive, afiliate. Daunele morale si materiale ridicate si solicitate prin justitie, in cistig de cauza, fiind acordate Federatiei Romane de Tir cu Arcul.

6.2.19. Militeaza prin toate pirghiile posibile pentru Olimpism si eradicarea coruptiei prin dezavuarea si impiedicarea sub toate formele a dopajului in pregatire si competitii.

6.2.20.– Studieaza literatura de specialitate, elaboreaza lucrari, intocmeste tematica tehnico-metodica privind programa de studii pentru lucrarile metodice ale antrenorilor privind atestarea acestora pe posturi precum si al celor privind sustinerea la prezentarea examenelor de formare a antrenorilor de categorie minimala dar si sustinerea examenelor de avansare.

<< Inapoi la REGULAMENTE<<