Capitolul VIICaile de atac

Art.49. Procedura si competenta de solutionare a abaterilor.

49.1.- Nerespectarea Statutului si Regulamentului de organizare si functionare a FRTA, precum si prevederilor regulamentului de organizare a activitatii de tir cu arcul, sunt sanctionate de catre Comisia de Disciplina, in conformitate cu prezentul Regulament Disciplinar.

49.2. Abaterile arbitrilor sunt sanctionate in prima instanta de catre Comisia de Disciplina pe baza propunerilor-sesizarii- Comisiei de Arbitri.

49.3. Actiunea poate fi deschisa din oficiu, urmare a unor cereri(intimpinari, memoriu, reclamatie, adresate Federatiei Romane de Tir cu Arcul de catre partile ce se considera vatamate (structuri sportive, membrii ai acestora, arbitrii, antrenori, sportivi,etc). Orice intimpinare , memoriu sau reclamatie trebuie sa cuprinda;

-numele si prenumele, domiciliul, calitatea sportiva, a autorului,

-obiectul cererii cu detalierea motivelor si a probelor pe care se intemeiaza,

-numele si adresa ,martorilor, telefon/fax/mail, etc,

-intimpinarile, memoriile,sau reclamatiile vor trebui a fi depuse in maxim 48 ore de la consumarea competitiei,

Dovada depunerii in termen se face cu numar de inregistrare la Federatia Romana de Tir cu Arcul sau cu recipisa oficiului postal ,

-in ultimul caz, se recomanda anuntarea prin fax, email a trimiterii prin posta a CERERII.

49.4. FRTA, prin Comisia de Disciplina, va dispune daca va aprecia ca fiind necesara citarea partilor a martorilor si a oricarei alte persoane, in cel mult 10 zile de la primirea cereri, intimpinarii, reclamatiei, memoriului.Paretile citate isi vor putea sustine interesele in cauza direct sau prin delegati ai structurilor sportive de provenienta, care prezinta imputerniciri scrise. Membrii organelor FRTA nu pot presta servicii de delegati.

49.5. Dupa  examinarea cauzei, audierea partilor si a martorilor, Comisia de Disciplina va decide, hotarirea acesteia, fiind comunicata verbal partilor prezente si in scris cluburilor de apartenenta.

Art.50. –Apelul

50.1. Asupra deciziilor de sanctionare se poate face apel la Comisia de Apel,

50.2. Comisia de Apel se compune din;

– Prsedinte,

-1 vicepresedinte,

-1-3-membri- numiti de Consiliul Director la propunerea Presedintelui, care este ales de Adunarea Generala.Membrii Comisiei de Apel nu pot fi/apartine nici unei comisii ale FRTA.

50.3. – Comisia de Apel isi exercita atributiile regulamentar in prezenta a minim 3 (trei) membrii, din care unul trebuie sa fie presedintele,

– In cazuri, cu totul exceptionale Presedintele poate desemna un membru inlocuitor al sau,

– Comisia de Apel Ia decizii cu majoritate de voturi, in caz de paritate, votul Presedintelui este decisiv.

-Comisia de Apel este convocata de catre Secretarul General al F.R.Tir cu Arcul.

Art.51.- Competente, termene, taxe;

51.1.- Impotriva hotaririlor comisiilor FRTA se poate introduce apel.

51.2.- Apelurile pot fi declarate prin fax, telefon, sau depuse direct la FRTA, in termen de 5 (cinci) zile de la data pronuntari , pentru cei care au luat cunostinta de hotarirea direct in sedinta sau de la data luarii la cunostiinta in scris, daca nu au fost prezenti.

51.3.- Fiecare parte care a declarat apel trebuie sa depuna un memoriu in care se face o descriere completa a faptelor si va expune motivele prin care apreciaza Hotarirea pronuntata ca fiind neregulamentara.Apelul trebuie sa fie insotit de taxa stabilita prin hotarirea consiliului Director.In caz contrar, apelul se respinge ca netaxat.

Art.52. Efectul suspendării. Procedura.

52.1.- Declararea apelului nu suspenda executarea hotaririlor pronuntate in prima instanta.

52.2.- Partea  care inainteaza apelul are dreptul de a consulta dosarul cauzei, Presedintele comisiei de apel, apreciaza si decide cu privire la comunicarea apelului unei eventuale parti adverse. In acest caz,se va acorda un termen, la cerere, pentru luarea la cunostiinta dispune faptele ce se retin si pentru procurarea probelor in formularea apararii.

52.3.- Judecarea apelului se poate  face si in lipsa partilor , deciziile luate, sunt communicate in scris partilor, devin executorii si pot fi facute publice.

Art.53. Recursul extraordinar,

53.1.- Impotriva hotariirilor comisiei de apel se poate introduce recurs extraordinar la consiliul director in termen de 5(cinci) zile de la notificarea deciziei.

Recursul trebuie insotit de o taxa egala cu taxa de apel.

Art.54. Instanta suprema de atac,

54.1.- Consiliul Director este ultima instanta de judecata,

54.2.- Consiliul Director se poate sesiza din oficiu pentru orice incalcare a statutului si regulamentelor in vigoare,

–  poate sesiza in orice moment Comisia de Disciplina pentru orice caz care il considera necesar,

–  poate sesiza in orice moment Comisia de Apel pentru orice caz care il considera ca nu a fost aplicate corect prevederile regulamentelor de catre prima instanta,

– poate promova din oficiu, recurs extraordinar pentru orice cauza in care considera ca nu au fost aplicate corect prevederile reglamentare de catre Comisia de Apel,

– judeca recursurile extraordinare , depuse in termen de catre partile declarate, insuficent analizate de catre Comisia de Apel.

54.3. –Hotaririle Consiliului Director sunt definitive si executori.

Art.55.- Comitetul Executiv,

55.1.- Pentru tratarea tuturor problemelor care apar neprevazute si cer o decizie imediata intre sedintele Consiliului Director, actioneaza Comitetul Executiv,

55.2.- Componenta Comitetului Executiv este conform statutului FRTA,

55.3.- Deciziile Comitetului Executiv au efect imediat si trebuie aduse la cunostiinta Consiliului Director.

<< Inapoi la REGULAMENTE<<